Utbildning för hela livet

Mindre Barngrupper (1)

VÅR LOKALA POLITIK FÖR EN UTBILDNING FÖR HELA LIVET I GISLAVEDS KOMMUN

Vi vill att Gislaveds kommun ska bli länets bästa skolkommun för att våra invånare förtjänar det. Vi vill att Gislaveds kommun ska vara en kommun med livslångt lärande. Vi vet att kunskap är nyckeln till ett framgångsrikt liv. Gislaveds kommun ska vara en kommun där alla barn, oavsett bakgrund, får bästa möjliga start i livet. Alla barn har rätt till en bra skola. Med bra skola menar vi att eleverna ska mötas av höga förväntningar, kunskapsfokus och arbetsro. Vår politik utgår från individen, och vi vet att elever behöver mötas utifrån sina egna individuella förutsättningar

  • Införa individuella utbildningskontrakt mellan lärare/rektor, elev och förälder. Kontraktet ska identifera de skyldigheter som alla tre parter har inför att nå kunskapsmålen.
  • Att alla elever ska nå kunskapsmålen i alla årskurser. Insatser för att elever inte ska hamna efter ska genomföras i större utsträckning redan i låg- och mellanstadiet.
  • Stimulera entreprenörskap och utveckla samarbetet mellan näringslivet och skola än mer.
  • Verka för att inrätta en lokal utbildning för kompetensutveckling av lärare så att fer blir behöriga.
  • Införa fer lärarassistenter i syfte att minska lärarnas administrativa arbete.
  • Utöka antalet förskolor i kommunen.
  • Införa fjärrundervisning i moderna språk.
  • Införa mer fysisk rörelse på våra skolor i likhet med pulsprojektet på Nordinskolan.

 

Följ oss

instagram