Vård och omsorg

Vår kommuns äldreomsorg håller en hög nivå när det kommer till kvalitét. Som närstående ska man kunna vara trygg med att föräldern eller den närstående alltid får ett gott omhändertagande. Valfrihet ska finnas så att den enskilda själv kan välja utförare av den service man är i behov av. Hemsjukvård, hemtjänst och olika boendeformer för äldre finns till för att göra det möjligt att leva ett gott och självständigt liv.

Omsorg_hemsida_2020

Skapa fler boendeformer för äldre

Vi behöver fler boendeformer för äldre. Vi har idag ett stort antal tomma platser inom särskilt boende samtidigt som vi ser ett stort behov av bostäder när det kommer till biståndsbedömda trygghetsboenden eller seniorboenden. Äldre är idag mycket friskare, aktivare och självständiga än för bara några decennier sedan och det gör att framtidens äldreomsorg kommer att se annorlunda ut än tidigare. Vi jobbar därför på att skapa fler biståndsbedömda trygghetsboenden och seniorboenden, för att alla äldre ska kunna känna sig trygga i sin vardag.

Alla som behöver särskilt boende ska få det

Vi har inga köer till våra särskilda boenden, något det ofta felaktigt sprids rykten om att vi skulle ha. I dagsläget har vi ett stort antal lediga platser inom särskilt boende och varje människa som söker särskilt boende bedöms utifrån dennes personliga behov och utifrån socialtjänstlagens krav. Har man behov av vård- och omsorg på något av våra särskilda boenden kommer man alltid att få det. 

Valfriheten inom kommunen ska utökas

För oss är valfrihet ett grundläggande ställningstagande. Man ska själv kunna välja utförare av den service och det stöd man är i behov av. Vi vill arbeta för att fler aktörer ska kunna utföra välfärdsservice i vår kommun, men alla aktörer ska givetvis klara av att upprätthålla den kvalité vi som kommun ställer. Vi tror på att valfrihet leder till större individuellt självbestämmande och över tid bättre service i både den privata såväl som den kommunala verksamheten. 

Utveckla våra träffpunkter

Vi vill utveckla våra träffpunkter så att de blir naturliga mötesplatser för våra äldre. Tyvärr har socialnämnden under några år haft ekonomiska problem och med en opposition som vill använda skattebetalarnas pengar till i dagsläget (11 december 2020) över 60 tomma platser inom särskilt boende så finns det inte ekonomiskt utrymme för att utveckla våra träffpunkter. Vi kommer fortsätta arbetet med att försöka möjliggöra att våra träffpunkter kan utvecklas.

Förbättra stödet till de som vårdar anhöriga i hemmet

Vi tycker att stödet till de som vårdar anhöriga i hemmet behöver bli bättre. Just nu pågår ett arbete med en äldreomsorgsplan som ska belysa alla delar inom socialnämnden kopplat till äldre. Här kommer också anhörigvårdare in. Vi vill inte föregå förvaltningens arbete med äldreomsorgsplanen, men vi kommer att bejaka anhörigvården i den planen så att vi kan utveckla och förbättra stödet.

Följ oss

instagram