Skola och utbildning

I Gislaveds kommuns skolor ska alla barn och elever nå sin fulla potential. Inget är så viktigt för en människas livschanser som att få en bra utbildning. Kunskap och bildning ger makten att själv forma sitt liv. Eleverna ska därför mötas av höga förväntningar och få undervisning som är anpassad efter deras behov.

Utbildning_hemsida_2020

Förväntansdokument för att varje elev ska ges chansen att nå sina kunskapsmål

Vi sa inför valet 2018 att vi ville införa individuella utbildningskontrakt mellan lärare, elev och vårdnadshavare. Kontraktet skulle indentifiera de skyldigheter som alla tre parter har för att eleven ska kunna nå kunskapsmålen i alla årskurser. Inför höstterminen 2020 landade detta i vad vi kallar förväntansdokument. På utvecklingssamtalen och föräldramöten framöver kommer detta dokument att lyftas och delas ut. Det kommer inte att lösa alla problem, men det är bra början.

Mer fysisk rörelse för bättre hälsa och kunskapsresultat

Vi lyfte inför valet 2018 pulsprojektet på Nordinskolan som något vi ville utveckla och sprida till alla grundskolor i hela kommunen. Det projektet är idag avvecklat. Det finns emellertid både nationell och internationell vetenskaplig fakta som visar att mer fysisk aktivitet ökar både kunskapsinlärningen och koncentrationsförmågan och därför vill vi hitta alternativa modeller som syftar till öka den fysiska rörelsen bland våra elever.

Stimulera entreprenörskap och utveckla samarbetet med näringslivet

Vi tog initiativ till projektet SKAL (Samverkan Skola Arbetsliv) i slutet av förra mandatperioden. Nu är detta projekt igång mellan näringsliv och grundskolorna i kommunen och syftar till att koppla samman näringslivet och skolorna. På sikt vill vi utveckla detta projekt till att även omfatta gymnasiet.

Tidiga insatser för att ingen elev ska hamna efter

Vi vill arbeta för att tidiga insatser ska finnas för de elever som riskerar att hamna efter i skolan. Insatserna behöver redan genomföras i låg- och mellanstadiet, där det finns bäst förutsättningar att identifiera eventuella utmaningar. Alla elever ska, utefter egen förmåga, kunna nå kunskapsmålen i alla årskurser. Hur insatserna utformas ska vara individuellt för varje elev.

Inrätta lokal utbildning för kompetensutveckling av lärare

Vi erbjuder utbildning för kompetensutveckling av specialpedagoger. Kommunstyrelsens personalutskottet har även fattat ett beslut som framöver ska göra det möjligt för de lärare som nästan är behöriga, men som saknar någon del, att kunna komplettera sin utbildning för att bli behöriga lärare. Vi fortsätter arbetet med att förverkliga denna typ av utbildning före det att denna mandatperiod är slut.

Införa fjärrundervisning i moderna språk

Vi vill göra det möjligt att genomföra utbildning i moderna språk (tyska, franska och spanska) genom fjärrundervisning. Det är svårt att rekrytera personal med rätt kompetens när det kommer till de moderna språken. Riksdagen har under 2020 gjort detta möjligt genom en lagändring. Arbetet för att förverkliga detta är ännu inte igång, men vi kommer arbeta vidare med detta under kommande år.

Följ oss

instagram