Infrastruktur

Bra kommunikationer är en grundförutsättning för en kommuns utveckling och tillväxt. Möjligheten för den enskilde att transportera sig är direkt avgörande för vilket arbete eller utbildning man väljer och var detta ska utföras. Inomregional tillgänglighet till och från Gislaveds kommun, samt andra viktiga arbetsmarknadscentra, är viktigt för arbetskraftsförsörjningen i hela kommunen. Men det är också viktigt att tillse att de pendlings- och transportstråk över länsgränsen som finns, fungerar för t ex arbete och studier. 

Infrastruktur_hemsida_2020

Verka för en upprustning av HNJ-banan (Halmstad-Nässjö)

Vi har som kommun under flera år arbetat för att HNJ-banan ska utvecklas, så att järnvägen kan finnas kvar också i framtiden. I alla remissvar och kontakter som sker mellan vår kommun och vår region, samt Region Halland, som berör kollektivtrafik lyfter vi upp detta som en mycket viktig fråga. Vi har även anordnat ett seminarium i riksdagen hos trafikutskottet och det pågående lobbyarbetet mot berörda myndigheter fortskrider framöver.

Bygga "Logistikpunkt Smålandsstenar" i samverkan med näringslivet

Vi har under året inlett arbetet med att upprätta en detaljplan för södra industriområdet i Smålandsstenar. I samband med detta aktualiseras frågan om en ”Logistikpunkt Smålandsstenar” med omlastningscentral av gods från väg till järnväg. Dialog pågår samtidigt med näringslivet eftersom näringslivets behov kommer avgöra om logistikpunkten kan byggas. Arbetet med att ta fram detaljplanen kommer intensifieras under 2021.

Utveckla gång- och cykelvägar i hela kommunen

I början av mandatperioden antog tekniska nämnden en cykelvägsplan som vi följer. Under resterande del av mandatperioden kommer vi se över ytterligare prioriteringar och satsningar. Befintliga cykelvägar har på många håll fått förbättrad belysning. Ett arbete som pågår parallellt är hastighetssäkring av gång- och cykelpassager, något som är viktigt för att öka trafiksäkerheten.

Verka för att det byggs viltstängsel utmed RV26 och RV27 genom hela kommunen

Vi jobbar ständigt gentemot trafikverket för att förverkliga viltstängsel utmed våra riksvägar. I det pågående arbetet med en ny nationell infrastrukturplan finns Nissastigen (RV26) mellan Gislaved och Smålandsstenar med som ett prioriterat område när det kommer till att bygga 2+1 väg, något som vi också verkat för under många år. Med det kommer viltstängsel på den sträckan. Arbetet med att förverkliga detta samt på alla andra sträckor utmed RV26 och RV27 fortsätter framöver.

Genomföra satsningar på enskilda vägar

Vi har genomfört en översyn av bidragen till enskilda vägar och fattat beslut om att fortsatt lämna stöd på samma nivå som idag. En översyn har också skett för att ta fram en rättvis fördelningsmodell, där fördelningsnivån nu anses rimlig och rättvis.

Fortsätta utbyggandet av digital uppkoppling till nätet

Vi har de senaste åren satsat stora summor pengar på att bygga ut fibernätet i vår kommun. Stora delar av kommunen, även landsbygden, har därför fiberuppkoppling i sina bostäder. Men det finns fortfarande platser kvar i kommunen dit fibernätet ännu inte når och det är ofta platser där det skulle medföra stora kostnader för att bygga ut fibernätet. I takt med att det nya 5G-nätet byggs ut, som dessutom kommer vara snabbare än fibernätet, så tror vi att fokus framöver behöver ligga på att säkerställa att 5G-nätet byggs ut så att det täcker hela kommunen.

Öka antalet laddstolpar till elbilar

Vi ser ett framtida behov av att öka antalet laddstolpar på offentliga platser i vår kommun. På de ställen där vi satt upp laddstolpar nyttjas dessa dock ännu inte full ut. Samtidigt sätter de som köpt elbilar/elhybrider upp egna laddstationer i sina hushåll, vilket gör att antalet laddstolpar som behöver sättas upp i det offentliga inte är lika akut. Uppdraget från kommunens sida ligger på Gislaved Energi AB, som ständigt bejakar frågan med fler laddstolpar. Vi anser att det behövs en nationell strategi för utbyggnad av laddinfrastruktur och att det görs i en takt som innebär att skattebetalarna inte får stå för elförbrukningsnotan.

Inleda samtal om anropdsstyrd kollektivtrafik med Region Jönköpings län

Vi som kommun skickade under hösten 2020 ett remissvar till Region Jönköpings län som berör kollektivtrafikplanen för de kommande åren. I det remissvaret förde vi moderater fram att behovet av att utreda och införa anropsstyrd kollektivtrafk måste aktualiseras. Vi kommer fortsätta att jobba gentemot Jönköpings länstrafk för att på sikt få detta till stånd.

Följ oss

instagram